miercuri, 16 iulie 2014

Ce fel de conflicte pot fi stinse prin mediere?


·         Orice discuţie cu sora dumneavoastră referitoare la bunurile moştenite de la părinţi se transformă în certuri aprinse, urmate de resentimente, ură, furie, imposibilitatea de a ajunge la o înţelegere
·         Aveaţi o bună reţaţie de afaceri cu un partener, care de cîtva timp întârzie livrarea mărfurilor şi nu mai răspunde la telefon? 
·         Aveţi neînţelegeri cu furnizorul dumneavoastră de internet?
·         Proprietarul casei în care locuiţi cu chirie de 5 ani vrea să mărească chiria, iar dumneavoastră consideraţi că este o creştere nejustificată dar nu puteţi să „îl faceţi să înteleagă”?
·         Vreţi să divorţaţi dar aveţi dificultăţi în a stabili cum veţi împărţi cele 3 maşini, o casă şi afacerea pe care o aveţi împreună? Nu ştiţi cine va duce şi va lua copii de la grădiniţă, şcoală, fotbal, balet sau tenis?

Dacă puteţi răspunde cu da la întrebările de mai sus, înseamnă că aveţi o dispută/un conflict cu o altă persoană, cu care aţi colaborat bine până într-o zi în care relaţia a început să ... scârţie. Se poate întâmpla să nu aveţi niciun fel de istorie cu un posibil partener de afaceri, dar, să nu puteţi încheia o tranzacţie, o barieră să vă împiedice. În toate aceste cazuri precum şi în orice alte cazuri ce vă vin în minte legate de negocieri, de comunicare, de împărţiri bunuri, puteţi apela la mediere. 
 O condiţie esenţială este ca ambii parteneri să dorească să-şi rezolve problemele.
Nu se pot media drepturi strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau orice alt mod admis de lege.
Pentru a afla dacă problema dumneavoastră poate fi adusă la mediator puneţi-vă nişte întrebări:
 • Pot eu /putem noi, partenerii, dispune liber asupra dreptului? ex. Putem să negociem chiria sau e stabilită de o lege?
 • Eu am puterea de decizie asupra soluţiei sau am un mandat parţial? + ex. Negociezi cumpărarea sau vinderea de bunuri mobile cu valoare de până la 50.000 lei.
 • Vreau eu să dispun de acest drept, vreau să găsesc cea mai avantajoasă soluţie la problema mea? Ex. Dacă vreau răzbunare prin instanţă, înseamnă că răspunsul e nu.
 • Acest drept pe care-l invoc este legal ?
 • Ce pierd dacă las lucrurile aşa şi ce câştig dacă am găsi o soluţie conflictului?
 • Vreau să mă împac cu cealaltă persoană ? De ce?
Iar dacă răspunsurile sunt da, îndrăzniţi să alegeţi medierea.
S-ar mai putea întâmpla să luaţi hotărărea de a merge la mediator, să alegeţi unul din Tabloul mediatorilor, să stabiliţi o întâlnire, iar atunci cand ajungeţi în faţa lui să invoce un motiv pentru a nu prelua cazul dumneavoastră – motiv legat de competenţa profesională, de etică sau de convingerile personale, resursele ce pot fi alocate.
Dar chiar şi aşa, nu vă descurajaţi, mergeţi la altul.  Suntem peste 8000 de mediatori în România.
Mult chinuita lege 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator de numeroasele modificări şi completări, unele neconstituţionale, ne sugerează ce genuri de conflicte pot fi supuse procesului de mediere:
ART. 60^1
(1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;, adică
Art. 64 (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă laprocedura prevăzută la art. 1013-1024 (ordonanţa de plată) sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 (Procedura cu privire la cererile de valoare redusă) din Codul de procedură civilă.
g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul  de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat
Infracţiunile pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală sunt:

·         lovirea orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile – art. 19 NCP
·         lovirea săvârşită din culpa de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune sau lovirea ce a produs o infirmitate, avort, leziuni traumatice, prejudiciu estetic permanent săvârşită din culpă – art. 197 NCP
·         Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere -art. 206
·         Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere -art. 208
·         Violul şi agresiune sexuala– art. 218 şi art. 219 NCP
·         Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală – Art 223 NCP
·         Violarea domiciliului – art. 224 NCP
·         Violarea sediului profesional – art.225 NCP
·         Divulgarea de informaţii privind viaţa privată – art. 227 NCP
·         Furt – art. 228 NCP;
·         Furtul săvârșit între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, art. 231
·         Însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitu (Abuzul de încredere)– art. 238 NPC
·         Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor (abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor -Art. 239 NPC
·         Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență (Bancruta simpla) art. 240
·         Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: a. falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b. înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate; c. înstrăinează, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active – Bancruta frauduloasă – art. 241 NPC
·         Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri - Gestiunea frauduloasa – art. 242 NPC
·         Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare;Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă – Art. 253 alin. 1 şi 2 NPC
·         Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia – art. 256 NPC
·         Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înțelegere frauduloasă cu o persoană cu interese contrare în aceeași cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate – Art. 284 NPC
·         Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat; neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată; nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;
·         împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea - art. 287 alin. 1 lit d)-g) NPC
·         Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, - Art. 302 alin.1) NPC
·         Abandonul de familie Art. 378NPC
·         Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii -Art. 379 NPC
·         Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii; Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult – art. 381 NPC.

 
Împăcarea înlătură răspunderea penală în următoarele cazuri:
 • ·        lovirilor si alte vătămări din culpă săvârşite asupra unui membru al familiei -art. 199 NPC
 • ·        furtul – art. 228 NPC
 • ·         furt calificat – art. 229 alin. 1 si alin. 2 lit. b si c din NCP;
 • ·         furt de folosinta – art. 230 NCP;
 • ·         însuşirea unui bun găsit art. 243 NPC
 • ·         inselaciune – art. 244 NCP;
 • ·         inselaciune privind asigurarile – art. 245 NCP.
Ca o concluzie a celor spuse mai sus remarcăm că pot fi asistate, practic, dispute din orice domeniu de activitate în care se stabilesc relaţii interumane. Limitările sunt determinate de legislaţia în vigoare, norme şi prevederi conţinute în codurile etice şi de procedură profesională, de documentele de organizare şi funcţionare internă proprii furnizorului de asistenţă, în alte documente de această natură şi de decizia furnizorului de asistenţă.